Lige ret til læring og sundhed
I delstaten Tamil Nadu er særligt befolkningsgrupperne Roma og det oprindelige folk, også kaldt stammefolk, udfordret af ekstrem fattigdom, analfabetisme og diskrimination.

Formålet med Aktion Børnehjælps projekt er at sikre disse folk lige adgang til de i forvejen eksisterende regeringsprogrammer – heriblandt børnehaver og skolegang.

Projektet implementeres i Villupuram-distriktet i den nordlige del af delstaten Tamil Nadu og kører fra februar 2020 til februar 2023.

Samarbejdspartner i Indien
CECOWOR
Center for coordination of voluntary work and research

CECOWOR blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

Diskrimination
Diskriminationen spiller en stor rolle i forhold til deres adgang til basale rettigheder indenfor sundhed og uddannelse, hvilke de ifølge den indiske lovgivning har ret til. Romaerne og det oprindelige folk diskrimineres både af det omgivende samfund og af myndighederne. Projektet omfatter 4.700 mennesker i 30 landsbyer. Målet er, at alle børn i alderen 3-5 år (ca. 260 børn) vil blive indskrevet i førskoler (børnehaver) og at alle børn i skolealderen (ca. 600 børn) bliver indskrevet i grundskole. Derudover er målet, at ca. 300 mødre bliver organiseret i landsbygrupper (child support groups).
Dårlige livsvilkår
Roma- og stammefolket lever dagligt under kummerlige vilkår med utilstrækkelige hytter som hjem, og de taler et andet sprog end mange af deres naboer. Dertil ejer romafamilierne ikke land og har sparsom landbrugserfaring. Blandt romaerne er der ligeledes ikke tradition for uddannelse, da uddannelse ikke bidrager direkte og øjeblikkeligt til familiens indkomst. Derfor nedprioriteres børns skolegang af mange forældre. Netop af denne grund handler projektet om at skabe viden blandt befolkningen omkring, hvorfor uddannelse netop er vigtig at gøre krav på og værd at investere i.
Vigtigheden af skolegang
Adgangen til børnehaverne er afgørende, da det har stor betydning for hvorvidt børnene starter i grundskole, når de fylder 6 år, og om de fortsætter deres videreskoleforløb. Børnene i skolealderen vil gennem børnegrupper lære om deres rettigheder og muligheder gennem leg. Sideløbende vil mødrene blive organiseret i landsbygrupper og tilegne sig viden om vigtigheden af uddannelse, deres rettigheder og hvordan de selv kan være med til at kræve dem.
Projektet bygger på erfaringer fra vores tidligere projekt Børnehaver og lektiecafeerHer
Roma-3

Aktion Børnehjælp og FN's verdensmål

Lige siden FN’s 17 verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, hvor vi vil skabe et bedre liv for børn i Indien. Nedenfor er et kort overblik over, hvordan vi især arbejder med seks af målene.
Verdensmål 4
Uddannelse er med til at skabe et solidt fundament for familier, lokalsamfund, børn og unge, som bliver i stand til selv at være med til at skabe positiv forandring. Derfor støtter Aktion Børnehjælp forskellige typer fadderskaber samt børne- og uddannelsesprojekter i Indien.
Verdensmaal-ikon-05
At styrke og beskytte det enkelte menneskes rettigheder er det overordnede princip i Aktion Børnehjælps udviklingsarbejde. Ved at fremme hjælp til selvhjælp klæder vi lokalbefolkningen på til selv at kæmpe for deres rettigheder og det liv, de ønsker for dem selv og deres børn.
Verdensmaal-ikon-16
Vi fremmer solide partnerskaber, hvor beslutninger så vidt muligt tages i fællesskab. Gennem lokale partnerorganisationer og NGO’er søger vi at skabe et gensidigt og ligeværdigt samarbejde, hvor vi kan bruge hinandens styrker og kompetencer til at fremme lokale indsatser.
Støt børns rettigheder
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.