Bedre sanitet giver bedre sundhed
I Indien besørger ca. 40% af befolkningen i det fri. Better Sanitation Better Health (BSBH) er et 3-årigt projekt, som har til formål at forbedre sundheden i Balasore-distriktet i delstaten Orissa ved at standse besørgelse i det fri, der har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.
Hjælp til selvhjælp
Projektets målgruppe, 30 landsbyer og deres ca. 24.000 indbyggere, bliver gennem forskellige indsatser løbende informeret om de sundhedsmæssige virkninger ved besørgelse i det fri og vigtigheden af basal hygiejne.

Landsbyboerne bliver dermed i stand til selv at træffe beslutninger, der kan bidrage til, at landsbyerne bliver fri fra besørgelse i det fri. Projektet forventes også at have afledte effekter på landsbyboernes økonomi, da den forbedrede sundhedstilstand vil betyde færre udgifter til medicin og lægebesøg samt færre sygedage.

Samarbejdspartner i Indien
ARM
Alternative for Rural Movement

ARM er en lokal organisation, der siden 1989 har arbejdet for at skabe bedre vilkår for fattige landsbyboere i det nordlige Orissa. ARM lægger særligt vægt på at sikre rettighederne for kvinder og kasteløse, som er nogle af samfundets mest udsatte.

Adfærdsændringer i fokus
Projektet bygger videre på et vellykket pilotprojekt , som resulterede i, at 80% af landsbyboerne stoppede med at besørge i det fri og to ud af fem landsbyer blev erklæret 100% fri fra besørgelse i det fri.

Dette projekt er baseret på samme metode (Community-Let Total sanitation), der fokuserer på adfærdsændringer blandt landsbyernes indbyggere ved at skabe forståelse for sammenhængen mellem god hygiejne og sundhed. Landsbybeboerne motiveres til i fællesskab at ændre deres sanitære vaner og finde løsninger på at udrydde besørgelse i det fri. Den lokale indsats i Indien bliver varetaget af Aktions Børnehjælps partner, Alternative for Rural Movement (ARM), som vi under hele forløbet understøtter og klæder på til de forskellige opgaver.

Børn og kvinder er særligt udsatte
Dårlige sanitære forhold går især ud over børn og kvinder. Spredning af bakterier giver diarré, der medfører, at børnene ikke optager den nødvendige næring. Det har store konsekvenser for børnenes fysiske- og psykiske udvikling, da det fører til stunting, som rammer 48% af alle børn i Indien.

Piger og kvinder rammes yderligere, da de ofte må vente med at besørge til efter mørkets frembrud, hvor der er forhøjet risiko for seksuelle overgreb og slangebid.

Bæredygtighed
For at kunne skabe bæredygtighed og langvarige forandringer, er det essentielt, at incitamentet til at benytte og konstruere toiletter kommer fra landsbyboerne selv.

Med henblik på at skabe og opretholde adfærdsændringer blandt landsbyboerne vil fem ansatte fra ARM derfor blive uddannet i at understøtte adfærdsændringer ved at gå i dialog med landsbyboerne og snakke om helbredskonsekvenserne af deres nuværende sanitære vaner.

Som en del af projektet oprettes der i hver landsby desuden en sanitetskomité, der har til formål at sikre, at forandringerne i landsbyboernes sanitære vaner vedbliver efter projektperiodens afslutning.

Projektet er en del af et pilotprojekt, hvorfor der i løbet af projektperioden vil blive lagt særlig vægt på indsamling af viden og erfaring, der kan anvendes i forbindelse med lignende projekter.

Lidt om toiletterne
Det er de lokale i landsbyerne, der selv står for, at toiletterne bliver bygget. Der er ikke nogen skabelon for, hvordan byggeriet skal se ud, derfor kan de lokale løse det på flere forskellige måder, f.eks. kan de bygge et toiletskur.
Sikkert er det dog, at de toiletter, der bliver opsat i dette projekt, ikke ligner de toiletter, vi kender herhjemmefra. Da der ikke findes et kloaksystem i landsbyerne, består toiletforholdene af forholdsvist simple latriner. Hver husholdning står for at finansiere, vedligeholde og tømme deres egen latrin.
Støt sanitets- og sundhedsprojektet
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familer og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid.